Ultraljud hittar tidigt kalvar med lunginflammation

Undersökning med ultraljud gör att lunginflammation hos kalvar kan hittas tidigare. Det ökar chansen för att rätt kalvar blir behandlade och att behandlingen ger effekt.

Text: Josefin Sandelius, veterinärstudent, Erika Geijer, Gård- och djurhälsan och Madeleine Tråvén, Sveriges lantbruksuniversitet

Symptom avgör oftast vilka kalvar som ska behandlas med antibiotika vid misstanke om lunginflammation, men bedömningen kan vara en utmaning. Nyligen har veterinärer börjat använda ultraljudsundersökning av lungorna, vilket kan visa tecken på inflammation dagar till veckor innan tydliga symtom ses.

I ett examensarbete vid SLU jämfördes kliniska tecken och behandlingsresultat vid luftvägsinfektion. I försöksgruppen sattes behandling in vid ultraljudsfynd och i kontrollgruppen satte djurägaren in behandling enligt gårdens Vila-riktlinjer. Examensarbetet genomfördes i en ungnötsbesättning som en del av ett större projekt som drivs av Gård- och djurhälsan. Båda grupperna, totalt 61 kalvar, ultraljudades och symtom bedömdes dagligen under tio dagar från cirka tre veckors ålder samt vid avvänjning.

Totalt behandlades fyra kalvar i försöksgruppen och tre kalvar i kontrollgruppen. Två av dessa tre behandlades först en till två veckor efter att de första tecknen setts med ultraljud. Då relativt få kalvar behandlades kunde ingen statistiskt säkerställd skillnad i behandlingseffekt eller tillväxt påvisas.

I kontrollgruppen fanns också nio kalvar som av försökspersonal bedömdes ha symtom, men som inte behandlades av djurägaren.

En slutsats är att instruktionerna för villkorad läkemedelsbehandling kan behöva modifieras för att tidigare fånga upp kalvar som behöver behandlas. Resultaten styrker att man med ultraljud fångar upp lunginflammation tidigare och att metoden kan vara ett värdefullt redskap för att utreda besättningsproblem med lunginflammation och terapisvikt.