Fastare träck med biokol i ensilage

I ett försök på Lövsta utfodrades mjölkraskvigor med ensilage med olika inblandningsnivåer av biokol. En hög inblandning ledde till att kvigorna fick en fastare träck.

Text: Ida Milton, husdjursagronom samt växtodlings- och husdjursrådgivare på Hushållningssällskapet

Biokol är ett poröst organiskt material som kan dra åt sig olika näringsämnen och binda vatten. Det är därför intressant att undersöka biokolens effekt som tillsats i foder till nötkreatur. Som del i ett större projekt finansierat av SLU Ekoforsk undersöktes därmed biokolens effekt som tillsats i ensilage till mjölkraskvigor på SLU:s försöksgård Lövsta.

I detta utfodringsförsök tillsattes biokol med 0, 1,5 och 3 procent av torrsubstansen (ts) i ensilaget. Biokolen tillsattes antingen vid ensileringen (innan pressningen av rundbalarna) eller strax innan utfodringen (i en mixervagn). Syftet var att undersöka om en tillsats av biokol påverkade kvigornas konsumtionsförmåga, ensilagets ts-smältbarhet, gav en fastare träck och varierande färg, samt renheten på kvigorna.

Det var fem foderstater med olika inblandningsnivå av biokol som testades. I försöket ingick tio kvigor, som utfodrades med fri tillgång, under totalt 10 veckor.

Exempel på träckkonsistensbedömning, där nummer ett har den lösaste konsistensen (2,5) och nummer fyra har den hårdaste och fastaste konsistensen (4). Foto: Ida Milton

Varken kvigornas konsumtionsförmåga eller ensilagets ts-smältbarhet påverkades av en tillsats av biokol. Träckkonsistensen blev däremot signifikant fastare och hårdare ju högre tillsats av biokol som blandades i ensilaget. Effekten var också högre då biokol tillsattes strax innan utfodring än om det tillsattes vid ensileringen. F

Fastare träck motsvarades dock inte av renare kvigor. Troligen berodde det på att kvigorna redan var rena vid försökets start och hade en relativt fast träckkonsistens. Träckens färg blev också signifikant mörkare ju mer biokol som tillsattes i ensilaget. I övrigt sågs ingen negativ effekt på kvigorna vid en tillsats av biokol i ensilaget.

Fakta/Biokol

Tillverkas av organiskt material genom en process som kallas pyrolys.

Fungerar som kolsänka, då det minskar utsläpp av koldioxid till atmosfären. Kan vara lagringsstabil i tusentals år.

Vid pyrolysen bildas även värme, gas och olja, som kan användas för att utveckla biobränslen, energi och elektricitet.

Kan sänka vattenaktiviteten och gynna mjölksyrabakterier i ensilage, vilket kan ge en snabbare pH sänkning.

Källa: Ida Milton. (2022). Biokol som tillsats i vallensilage utfodrat till mjölkraskvigor – Inverkan på konsumtionsförmåga, smältbarhet, träckens konsistens och färg, samt djurens renhet. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala. https://stud.epsilon.slu.se/18008/1/Milton-I-20220701.pdf