Förlamning och högt BHB vanligare i ekobesättningar

Förekomsten av förlamning/kramper samt högt BHB-värde skiljer sig mellan ekologiska och konventionella besättningar. Det pekar på behov av riktad rådgivning inom näringsförsörjning och hälsa.

Foto Lisbeth Karlsson

Text: Lena Stengärde, Ida Clemensson Lindell, Anders H Gustafsson och Ann Nyman, Växa

Enligt en nyss avslutad svensk studie är förekomsten av förlamningar/kramper respektive förhöjda BHB-värden 1,3 gånger högre i ekologiska än i konventionella besättningar. Majoriteten av förlamningar/kramper bestod av kalvningsförlamning och BHB var mätt i mjölk 5 till 50 dagar efter kalvning. Däremot sågs inga motsvarande skillnader gällande avvikelser från rekommenderade ureanivåer i mjölken.

Högt BHB och fler förlamningar

I studien ingick data från drygt 3 000 besättningar i Växas kodatabas, vilka provmjölkat regelbundet under perioden 2016 till 2021. Av dessa var 513 besättningar ekologiska. Medelkoantalet var 104 kor i ekologiska och 94 i konventionella.

I besättningar med en högre andel kor med förhöjda BHB-värden var det också vanligare med en hög andel kor med förlamningar/kramper respektive en hög andel kor med avvikande mjölkureavärden. Detta visar tydligt att störningar i näringsförsörjningen hänger ihop.

Medel för ekologiska respektive konventionella besättningar gällande antal kor med förlamningar eller kramper per 100 kor och år, andel kor per år med avvikande ureavärden under laktationen samt andel kor per år med höga BHB-halter (över 0,15 mmol/l) dag 5–50 efter kalvning under perioden 2016 till 2021 (2019 till 2021 för BHB). BHB står för betahydroxybutyrat och är ett mått på kons energiförsörjning efter kalvning. Källa: Växa 2023

Rådgivning i samverkan

De ekologiska besättningarna har fler restriktioner att förhålla sig till än de konventionella, så det finns all anledning att rekommendera utökad samverkan mellan rådgivare inom näringsförsörjning respektive hälsa.

Resultaten från studien finns återgivna i en nyligen publicerad rapport. I slutet finns ett avsnitt som ger förslag på allt från provtagningar till långsiktig planering och utformning av rådgivningen. Fokus ligger här på kornas energi- och proteinförsörjning men även andra faktorer som till exempel stress berörs.

LÄS MER: Mjölkprov kan tidigt förutspå fördröjd ägglossning

Fakta

Rapporten Stärkt underlag för rådgivning om utfodringsrelaterade sjukdomar i ekologiska mjölkkobesättningar är skriven av Växa, Avdelningen för kunskap och utveckling, 2023. Studien är finansierad med hjälp av medel från Jordbruksverket inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin.