Stegvis avvänjning minskar stress i ko-kalv-system

Att låta kalven gå kvar med kon efter födseln kan ge ökad välfärd för ko och kalv genom att de får utföra naturliga och högt motiverade beteenden. Men det är också kopplat till en mer utmanande avvänjning.

Text, Foto Linda Grimstedt

Att minska den dagliga kontakttiden mellan ko och kalv kan vara ett sätt att förbereda kalven för avvänjning och separation, vilket ett danskt projekt har studerat. Kalvarna blev indelade i tre grupper där de tillbringade åtta veckor hela dagar tillsammans med korna, halva dagar tillsammans med korna eller i en helt separerad kontrollgrupp.

Olika stressfaktorer

Heldagskalvarna separerades från sina mödrar två gånger per dag, i samband med mjölkning. Halvdagskalvarna separerades från eftermiddagens mjölkning till nästa morgons mjölkning. Den sista gruppen fick obegränsad tillgång till mjölk i 20 minuter, två gånger per dag.

Eftersom avvänjning från mjölk och från kon kan ses som två olika stressfaktorer undersökte forskarna också effekten av att göra varje stressmoment separat. Detta för att minska den totala stressen. Forskarna använde därför metoderna samtidigt och stegvis.

Den åttonde veckan började kalvarna med stegvis avvänjning separeras med så kallad stängselkontakt från sina mödrar. Vecka nio skedde permanent separation. Då separerades även kalvarna i gruppen samtidigt.

Påverkar tillväxt

Stegvis avvänjning med stängsel minskade tecken på stress hos de kalvar som gått med sina mödrar. Det var ingen skillnad i beteendemässig respons på separation mellan hel- och halvdagskalvarna.

Kontrollkalvarna hade en högre genomsnittlig daglig viktökning veckan efter avvänjning, därefter kom halvdagskalvarna medan heldagskalvarna ökade minst i vikt.

FAKTA

Studien Comparing weaning methods in dairy calves with different dam-contact levels gjordes vid Århus universitet och publicerades 2023 i Journal of Dairy Science.