Brunnby tar ett helhetsgrepp på bördighet

1/2

● Brunnby lantbrukardagar hålls den 3–4 juli på Brunnby gård utanför Västerås. Maskindemonstrationerna brukar vara ett populärt inslag. Foto: Brunnby Lantbrukardagar

I år satsar Brunnby lantbrukardagar på ett markvårdscentrum. Det blir livedemonstrationer av till exempel täckdikning och dikesrensning.

Text & foto: Ann Christin Olsson

– FOKUS ÄR PÅ grundläggande åtgärder för att bygga bördighet, säger Petter Ström, affärsområdeschef Hushållningssällskapet i Västmanland och ansvarig för Markvårdscentrum på Brunnby lantbrukardagar som hålls i början av juli på Brunnby gård utanför Västerås.

Tidigare år har de haft fokus på olika delar som påverkar bördigheten. I år är tanken att ta ett helhetsgrepp. Det handlar om skötsel av öppna diken, underhåll av dränering, att göra ny täckdikning, strukturkalkning, kolinlagring och mellangrödor för att öka mullhalten, olika jordbearbetningssystem och markpackning.

– För mjölkbonden är dränering ett jätteintressant område. Vallodlingen har gått från att ta hö vid midsommar till att ta flera skördar.

MED FLERA SKÖRDAR, där ambitionen är att få ett högt näringsvärde, kan man tvingas att köra när det inte är helt optimalt ur markpackningssynpunkt. Och maskinekipagen blir allt tyngre, inte minst gödseltunnorna.

– Vallen har nog varit lite bortglömd, säger Pet ter Ström, som menar att det är lika viktigt att vara effektiv i vallodlingen som i annan växtodling.

Dränering är överlag ett område som är eftersatt. På 1970-talet var läget betydligt bättre, men dålig lönsamhet i växtodlingen har gjort att många skjutit på både underhåll och investering i ny dränering. En dränering kan hålla i 30 till 100 år, beroende på bland annat jordart, men i snitt brukar Petter Ström räkna med 50 år. Med tyngre maskiner och sammanslagna fält blir kraven på dräneringen högre. Liksom att lantbrukarna ställer högre krav på att kunna komma ut och köra i fält vid olika tider.

– Den gamla dräneringen kanske helt enkelt inte räcker till, menar Petter Ström.

Det har även skett en del nyutveckling när det gäller filtermaterial vid täckdikning. Traditionellt har filtret varit grus runt täckdikesröret, speciellt på lerjordar, men det är dyrt och i dag finns andra filtermaterial, där dräneringsslangen till exempel är klädd i olika textilmaterial. Så mycket som möjligt av täckdikning, arbete med dränering och dikesunderhåll ska visas live under Brunnby lantbrukardagar. Bland annat en klippskopa som kan användas för att ta bort vegetation och lite sediment vid underhåll av diken.

VI GÅR OCKSÅ mot mer extremväder, med längre perioder av antingen regn eller torka. En bra dränerad jord är positivt inte bara för att få bort överskottsvatten under regniga perioder, utan också för att behålla fukt i jorden under torra perioder.

– En packad jord med lite mull håller vatten sämre.

Vallen i växtföljden är positiv för jordens mulluppbyggnad genom ett väl utvecklat rotsystem. Även kalkning är ett område som är intressant för mjölkgården.

Det kommer också att bli en valldemo med körning av bland annat pressar och slåtterkrossar. Planen är att demonstrationen ska göras vid andraskörden, men det får vara flexibelt utifrån hur växtsäsongen blir.

– Vi planerar att testa effekten av olika körhastighet och status på knivarna i slåtterkrossarna, berättar Petter Ström.