Enkät om hot mot bönder

Hot mot djurägare och hur det har påverkat bönder och deras familjer. Det ska kartläggas i en stor enkätundersökning. Forskarna hoppas nu på att många mjölkbönder ska delta.

Forskare från SLU och KTH ställer tillsammans med LRF bland annat frågor om vilka händelser som företagarna utsatts för. De vill också veta vad lantbruken har gjort för att förebygga brott, hur polis och andra myndigheter har agerat samt vilket stöd drabbade bönder har fått.

I enkäten tas också upp vilka konsekvenser hot kan ha fått på individnivå, till exempel oro för att familjen ska påverkas.

– Vi hoppas på stort gensvar på enkäten. Det är angeläget att kartlägga området, både för företagarnas verksamhet och på ett personlig plan. Med större kunskap ökar möjligheterna att skapa tryggare förutsättningar att driva en hållbar djurproduktion, säger Peter Lundqvist, professor i arbetsvetenskap på institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU Alnarp i ett pressmeddelande.

Syftet med studien är att undersöka djurägande företagares erfarenheter av hot, brott och kritik. Målsättningen är att ge ökade kunskaper och att ta fram en handlingsplan över vad som kan göras för att fortsätta ha en trygg och hållbar djurproduktion i Sverige.

Forskarna hoppas nu att många djurägare ska delta i enkäten, som ska sammanställas efter sommaren. 

Här kan du som djurägare gå in och svara på frågorna:

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=892825X230540000X35137​

Text: Linda Grimstedt