Förgjort med hjort i odlingen

Stefan Johansson.

Skördetappet på vall och spannmål kan bli stort i områden med högt vilttryck, speciellt hjort. Vid en mätning i Gamleby i Småland var skördetappet i förstaskörden av vall 57 procent och den totala vikten av rågax minskade med 31 procent 2019.

Text: Ann Christin Olsson Foto: Stefan Johansson

DET PRATAS MYCKET om problem med viltskador men det har gjorts få studier av vilka skördeminskningar det kan handla om. Stefan Johansson, lantbruksrådgivare på Hushållningssällskapet i Gamleby, har försökt göra en skattning. Det är lantbrukaren Håkan Svensson, nötköttsproducent på Västansjö gård i Gamleby, som satt ut burarna och initierat försöken. Sedan har Stefan Johansson klippt och mätt skörden både i buren och på en kvadratmeter i vallen utanför buren precis innan förstaskörden.

VIKTEN PÅ materialet i buren blev 1 439 kilo. Med 28 procent ts-halt motsvarar det en skörd på 4 029 kilo ts per hektar. Utanför buren gav klippningen 0,617 kilo, vilket med samma ts-halt blir 1 728 kilo ts per hektar.

– Skörden på det betade blev då 43 procent av skörden där det inte betats. Drygt hälften av skörden hade försvunnit. Min undersökning är ju inte helt vetenskaplig men ger i alla fall en indikation av hur mycket skada det vilda gör, säger Stefan Johansson.

Förra året undersöktes skadorna på höstrågen och även där blev skördeminskningen mätbar. Strålängden på höstrågen i buren var längre och axen större än utanför buren.

– VIKTEN AV ALLA ax var 31 procent lägre på en kvadratmeter utanför buren jämfört med en kvadratmeter i buren, säger Stefan Johansson som tycker att det borde göras officiella försök för att få ett bättre grepp om situationen.

Motsvarande mätning i år gav ett skördetapp på 44 procent.

● Till vänster: Nollrutan fotad i höstråg den 19 april 2019 visar hur hårt rågen betas på våren. Till höger: Motsvarande mätning i vall. Den 15 juni inför förstaskörden klipptes och vägdes vallen på en kvadratmeter i buren och en utanför buren med en stubbhöjd på cirka nio centimeter.

TIPSA OSS!

Har du gjort någon skattning av viltskadorna? Skriv till husdjur@vxa.se och berätta.