Fler vill bygga för mjölkkor

Fler förprövade platser för mjölkkor, men färre för ungdjur under 2021. Hur många platser som till slut blir byggda påverkas av lönsamhet, stigande byggkostnader samt väntan på nytt investeringsstöd.

Förprövningarna för mjölkkor 2021 ökade med 23 procent jämfört med 2020. Men de 11 028 förprövade mjölkkoplatserna är fortfarande en låg nivå, sett till genomsnittet på 15 975 platser per år mellan 1999 och 2021 samt den föryngringstakt som behövs om produktionen ska vara långsiktigt hållbar. Med nuvarande investeringstakt måste en mjölkkoplats hålla i 27 år. Räknat på 15 års livslängd skulle det behövas 20 000 nya eller ombyggda mjölkkoplatser per år. Normalt brukar de platser som förprövas också byggas.

– Men genom stora förändringar på kostnadssidan är det mer osäkert än normalt, bedömer Bengt Johnsson, Jordbruksverket.

Orsakerna kan finnas i en mer pressad ekonomi i produktionen och stigande byggkostnader, där till exempel priserna för cement och stål har ökat. Det kan också vara brist på en del komponenter.

Byggviljan kan även påverkas av att en del vill vänta in den nya europeiska jordbrukspolitiken från 2023, med hopp om bättre möjligheter att söka investeringsstöd när en ny budgetperiod börjar.

– Det blir troligen mer pengar då, men EU-kommissionen har inte godkänt förslaget än.

Det här är ett mönster som setts tidigare, där förprövningarna tenderar att ligga på en lägre nivå i slutet av en budgetperiod.

Antalet förprövade dikoplatser ökade med 1 procent till 8 982 platser, medan förprövningarna för övrig nöt (ungdjur och kalvar) minskade med 17 procent till 20 297 platser. Förprövningarna ökade för suggor, slaktsvin, värphöns och slaktkyckling.

Text & foto: Ann Christin Olsson

Fotnot: Kravet på förprövning regleras i djurskyddslagstiftningen och gäller bland annat vid ny-, till- eller ombyggnad av stallar eller andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn.