Utreder förbud mot uppbundna djur

● Erika Brendov.

Den 1 april börjar den nya djurskyddslagen att gälla. Samtidigt utreder nu Jordbruksverket konsekvenserna av ett förbud mot uppbundna djur.

Text: Kristina Eder

I NYA DJURSKYDDSLAGEN införs inget krav på att djur ska hållas lösgående. Men regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att utreda konsekvenserna av ett sådant lagkrav.

– Vi ska på uppdrag av regeringen utvärdera konsekvenserna av ett krav på lösgående djur. Vi ska också se om det finns behov av undantag och övergångsbestämmelser, säger Gunnar Palmqvist, handläggare på Jordbruksverket.

1 juli ska Jordbruksverket redovisa för regeringen vad de kommit fram till.

När det gäller förprövning av djurstallar håller Jordbruksverket på att se över hur arbetet ska kunna förenklas och förbättras.

– Här har vi haft samråd med i stort sett alla i branschen för att försöka göra en så bred analys som möjligt och resultatet ska redovisas för regeringen den 28 april, säger Gunnar Palmqvist.

FRÅN 1 APRIL gäller nya regler för djurförbud. Bland annat ska upprepade förelägganden leda till djurförbud endast om det är befogat ur djurskyddssynpunkt och länsstyrelsen ska upphäva ett djurförbud som inte behövs. I dag omprövas och upphävs förhållandevis få fall.

– Det är också positivt att de nya reglerna ger större utrymme för rimliga och proportionerliga bedömningar. Det öppnas till exempel för att djurförbuden i högre grad kan anpassas till en specifik situation, till exempel att man nu vid djurförbud skulle kunna få jobba som djurskötare men inte ansvara för egna djur, säger Erika Brendov, ansvarig för djurskyddsfrågor hos LRF.

Hon anser dock att det finns mer att göra, exempelvis vill LRF att beslut om djurförbud fattas av domstol och att de ska tidsbestämmas och omprövas då tiden löpt ut eller tidigare.

– I dag blir de flesta djurförbud i praktiken ett livslångt näringsförbud för LRFs medlemmar vilket är mycket allvarligt, säger Erika Brendov.

I NYA DJURSKYDDSLAGEN slås fast att djur ska kunna utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande. Djurens välfärd ska främjas och beteendestörningar förebyggas.

– En del av skrivningarna här ska tolkas av Jordbruksverket och vilka konsekvenserna blir i praktiken ser vi först i nästa led när Jordbruksverkets djurskyddsföreskrifter justerats efter den nya lagen, säger Erika Brendov.

I lagen finns ett nytt krav på att djurhållare eller den som på annat sätt har hand om djur ska ha tillräcklig kompetens för att tillgodose djurens behov.

– Här är den nya lagstiftningen mer flexibel och målstyrd och ger möjlighet för företagaren att själv kunna finna olika sätt för att uppnå kraven på kompetens. Det behöver inte betyda att alla ska gå kurs utan, till exempel, att erfarenhet också skulle kunna vara tillräckligt, säger Erika Brendov.

DEN NYA djurskyddslagen säger också att tamdjur inte får överges.

– Att tamdjur inte får överges är en ny formulering. Under betessäsongen förekommer det att exempelvis kvigor förirrar sig. Hur man framåt kommer att se på sådana situationer är oklart, säger Erika Brendov.