Priset i butik ökar mer än bondens

ATT SÄTTA IHOP statistiska uppgifter för att jämföra blir ofta tankeväckande. År 2000 var mjölkpriset till bonden 3,06 kronor per kilo och steg till 3,97 kronor per kilo 2020. Den jämförelsen står sig dåligt om man jämför med prisutvecklingen i andra led.

I diagrammet finns fyra olika prisserier. KPI Mejeri visar prisutvecklingen för mejeriprodukter i butik. PPI Mejeri visar prisutvecklingen ut från mejeri. A Mjölk visar utvecklingen av priserna till bonden. Och slutligen jämförs allt med den generella prisutvecklingen i samhället enligt KPI. För att kunna jämföra utvecklingen sätts alla serier till 100 startåret 2000.

På 20 år har priserna till bonden ökat med 24 procent vilket ger en årlig ökningstakt med 1,1 procent1. Detta kan jämföras med prisutvecklingen ut från mejeri som under de 20 åren steg med 64 procent eller 2,5 procent per år. Samtidigt ökade butikspriserna med 47 procent eller 2,0 procent per år. Butikspriser och priser ut från mejeri har alltså i stort ökat med det dubbla jämfört med priset till bonden. Och butikernas marginaler har inte ökat i samma takt som mejeriernas.

JAG TROR INTE att utvecklingen av priserna till bonden är nämnvärt felmätta. Däremot kan det vara svårare att mäta prisutvecklingen i butik och ut från industrin.

Hänsyn ska tas till ändringar i sortiment och kvaliteter. Det finns en risk för att man inte lyckas fullt ut. Men skillnaderna mellan mjölkpriset till bonden och priset ut från industrin eller från butik är så stora att andra förklaringar måste sökas. En faktor är att butikernas sortiment delvis består av importerade varor, samtidigt som mjölken används till export. Men för att få hela svaret behövs tillgång till företagens egna kalkylunderlag och att göra en bedömning av hur väl marknaderna fungerar, det vill säga om det till exempel förekommer monopoltendenser.

En allmän tendens, oavsett varuområde, är att priser i råvaruledet på sikt ökar långsammare än priserna längre fram i värdekedjan. På något sätt lyckas alltså råvaruproducenterna rationalisera sin verksamhet snabbare än man lyckas med längre fram i kedjan, alternativt att lönsamheten faller i råvaruledet. En förklaring kan också vara att ju längre fram i kedjan produkterna kommer så minskar antalet aktörer och därmed kostnadspressen.

Med en allmän inflationstakt på cirka en procent är dock frågan om priset på mejeriprodukter verkligen behöver stiga med två procent, samtidigt som priset till bonden bara ökar med en.

Fotnot 1: Prishöjningen mätt med de priser som redovisades inledningsvis blir lite större. Förklaringen till detta är säkerligen att andelen eko-mjölk har ökat. Den förändringen är så att säga borträknad i de indexserier som används.

Harald Svensson Nationalekonom

SVENSK INVÄGNING:

+0,3% Aug 2021 jämfört med aug 2020.

INVÄGNING EU:

+0,8% Augusti 2021 jämfört med augusti 2020.

GLOBALA MJÖLKAUKTIONEN:

+4,3% senaste auktionen (2 november).