SLU undersöker hur kontroller upplevs

Mjölkgårdars upplevelse av olika typer av djurskyddskontroller ska undersökas i en ny studie vid SLU.

Text Linda Grimstedt

En mjölkgård omfattas av cirka 450 olika lagkrav enligt uppgifter från LRF mjölk. Till dessa hör djurskyddsreglerna, som kontrolleras av länsstyrelsen. Dessutom är många gårdar anslutna till mer eller mindre frivilliga program genom exempelvis sitt mejeri eller kvalitetsmärkningar som Krav eller Sigill.

Gården kan alltså besökas av flera olika kontrollanter under ett år i syfte att säkerställa att reglerna efterlevs. Samtidigt finns önskemål om att minska mängden administration för att frigöra tid till det faktiska arbetet med djuren, vilket är en förutsättning för god djurhälsa.

Enkät till mjölkbönder

Det har också förekommit problem i samband med kontroller där såväl lantbrukare som inspektörer känt sig utsatta och felaktigt bemötta.

Nu gör Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ett forskningsprojekt kring hur inspektörer och lantbrukare själva upplever olika djurskyddskontroller. Syftet är att förstå hur dagens kontroller upplevs, vad som uppfattas som mer positivt och vad som upplevs mer besvärande, vad som påverkar dessa upplevelser och vad som behövs för att förbättra och effektivisera kontrollerna.

För mjölkproducenter finns en omfattande enkät som tar cirka 40-50 minuter att svara på. Forskarna hoppas att många djurägare ändå ska ta sig till att besvara frågorna i syfte att få fram så många erfarenheter som möjligt i en för branschen viktig fråga. 

Länk till enkäten, som är anonym, hittar du här:

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=948657X266254837X13641