Aldrig ekonomiskt att para djur som bär på samma arvbara defekt

Genom att DNA-analysera sina djur får lantbrukare inte bara ett mer tillförlitligt avelsvärde, utan också kunskap om monogena egenskaper. Den kunskapen kan användas för att para djur för bästa ekonomiska utfall.

Foto Canva

Text: Christian Bengtsson, industridoktorand, Viking Genetics

Husdjur har tidigare rapporterat om projektet ”Tinder för kor” och delstudien som undersökt parningar med genomisk information för SRB. Nu har en liknande studie gjorts även för holstein, vilken publicerats i Journal of Dairy Science.

Likt den tidigare studien skapades ekonomiska poängsummor för varje potentiell parning och parningar optimerades sedan på besättningsnivå. Det gjordes genom att för varje hondjur välja ut den tjur som ledde till den högsta ekonomiska poängsumman för hela besättningen.

Hornlöshet ny faktor

I den ekonomiska poängsumman ingick genetisk nivå, förväntad inavel, genetiska defekter och dospris. Nytt för holstein-studien var att även hornlöshet ingick.

Utfall av de olika avelsplanerna som optimerades med eller utan genomisk information för holstein. Tabellen visar hur genetisk nivå, genomiskt släktskap, risken för defektförluster, samt andelen hornlösa påverkas om en parning optimeras utifrån olika faktorer.

När kostnaden för recessiva genetiska defekter ingick i optimeringen försvann risken för bärarparningar. Med andra ord var det aldrig ekonomiskt fördelaktigt att inseminera ett hondjur som var bärare av en recessiv genetisk defekt med en tjur som var bärare av samma genetiska defekt. Ett längre kalvningsintervall och en extra inseminering på grund av en genetisk defekt kostar mer än vad en optimal parning för övriga faktorer kan kompensera för.

Chans minska genetiska defekter

När hornlöshet ingick i den ekonomiska poängsumman så kunde andelen hornlösa ökas upp från 13 procent till 22 procent utan större påverkan på övriga parametrar.

I ”Tinder för kor” studeras nu de långsiktiga effekterna av parningar som optimeras med hjälp av en ekonomisk poängsumma. Preliminära resultat visar att frekvensen av genetiska defekter kommer att minska över tid med denna metod.