Effekt av rödalger avtar med tiden

Svenska mjölkkor som utfodrades med rödalger fick först en minskad metanproduktion. Men efter en tid avtog effekten.

Illustration Canva

Text: Johanna Karlsson, foderexpert, Växa

Möjligheten att sänka metanproduktionen hos mjölkkor genom att utfodra speciella rödalger har uppmärksammats en hel del under de senaste åren. Nu kommer preliminära resultat från svenska utfodringsförsök med mjölkkor som utfodrats med dessa rödalger under en längre tid.

Mjölkkor vid SLU:s forskningsladugård i Rödbäcksdalen delades in i tre grupper med tio kor per grupp. Alla kor utfodrades med en fullfodermix med 50 procent ensilage och 50 procent kraftfoder. En grupp gavs inga rödalger, en grupp fick en låg dos rödalger och en grupp fick en hög dos rödalger. Korna följdes under tolv veckor och forskarna mätte foderintag, mjölkavkastning och metanproduktion.

Det var ingen skillnad i mjölkproduktion mellan de tre grupperna. Den låga dosen rödalger gav ingen effekt men med den höga dosen rödalger sjönk foderintaget något samtidigt som metanproduktionen sjönk. Dock avtog effekten av rödalgerna på metanproduktionen med tiden. Forskarna vet ännu inte om den avtagande effekten berodde på att mikroberna i vommen vande sig eller på att kvaliteten på algerna avtog under lagring.

Forskarna kommer fortsätta att analysera data från försöket, men utifrån dessa preliminära resultat verkar rödalgernas hämmande effekt på metanproduktionen i vommen avta med tiden och bero på hur mycket alger som utfodras.

Fakta/Rödalger

  • Rödalgerna heter Asparagopsis taxiformis och i försöket användes vildskördade alger från Azorerna, Portugal.
  • Det aktiva ämnet i rödalgerna som sänker metanproduktionen är främst bromoform.
  • Bromoform är giftigt i för höga halter och därför kommer forskarna framöver undersöka om det överförs till mjölken.

Källa: Angellotti mfl. Supplementation of Asparagopsis taxiformis for mitigation of enteric methane emissions in dairy cows: Feed Intake and milk yield responses. Sidor 101-103 i https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/huv/konferenser/nfsc/nfsc2022/nfsc-2022-proceedings.pdf