Mjölkkors hull ett tecken på djurvälfärd

Att bedöma av mjölkkors hull är ett bra verktyg för effektiv foderstyrning. Men hull kan även användas för att utvärdera djurvälfärd. Det visar en genomgång av aktuell forskning.

Foto Ann Christin Olsson

Text: Anna-Lena Hegrestad, veterinär, Växa

En genomgång av forskningsläget för hull och djurvälfärd bekräftar att bedömning av mjölkkors hull är bra för att följa upp enskilda djurs näringsstatus. Ytterligheterna på hullskalan, mager respektive fet, är förknippat med ökad risk för sjukdom och därmed sänkt välfärd. Äldre kor löper större risk att bli magra.

Mager inte samma som hungrig

Frånvaro av långvarig hunger är en grundläggande välfärdsmarkör i etablerade djurvälfärdsmodeller. Att hunger påverkar djurs känslotillstånd stöds av studier, men det är ännu inte påvisat någon direkt koppling mellan hunger och lågt hullpoäng. En studie på får visade dock att djur med minskande hull jobbar mer för att nå foder, jämfört med får som höll ett gott hull.

En annan studie visade att kalvar som fick sin mjölkgiva sänkt från 12 till 6 liter började råma mycket mer. Kalvarnas kognitiva förmågor blev också försämrade när givan sänktes, vilket tolkas som att kalvarna upplevt ett stressande hungertillstånd.

Konkurrens en risk vid foderbordet

Lågt rankade kor löper ökad risk för hunger om det är konkurrens vid foderbordet. Det triggar kornas sorteringsbeteende. När de lågrankade får nöja sig med resterna riskerar de både att få i sig för lite foder och att få en felbalanserad foderstat.

Genom att fokusera på att hitta kor med avvikande hull kan djurvälfärden främjas, visar forskningen. Regelbunden uppföljning av hull kan även leda till ökad välfärd i andra grupper som mjölkkalvar, avvanda kalvar och ungdjur.

Artikeln är framtagen i ett projektet finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Råd för minskad konkurrens

  • Skjut till foder oftare
  • Öka mängden foder per utlägg
  • Öka antal utlägg per dygn
  • Minska beläggningen

Källa: Växa.