Mottot för Årets vallmästare: Hacka, packa, täck

Årets vallmästare Olasgård följer mantrat hacka, packa, täck. Rätt tidpunkt för skörd är en annan faktor bakom gårdens fina grovfoderkvalitet som ger korna möjlighet att vara bland de mest högmjölkande i Sverige.

Text, Foto Lisbeth Karlsson

Juryns motivering

”Klöver i vallen ger klöver i kassan på Olasgård där vallfodret är basen för en imponerande avkastning i den ekologiska mjölkproduktionen. Med ändrad vallfröblandning och fler skördar har gården nått sina mål för mängd och näringsvärden. Noggrann packning ger hög kvalitet och borgar för litet foderspill. Gården håller jämna värden inom skördarna och når en hög nivå av råprotein och energi med enbart stallgödsel som gödning.”

Dammet yr när Ida Lagerstedt på Olasgård utanför Varberg styr traktorn utmed grusvägen som leder till åkerbetet där den inlejda hacken väntar. Förstaskörden drog i gång i slutet av maj och nu ska det andra plansilofacket börja fyllas. Ida kör vagnar medan brodern Marcus Lagerstedt tar vid med packningen i silon, något som han lägger stor vikt vid. Noggrann packning är en viktig faktor för den höga vallfoderkvalitet som ledde till att familjen Lagerstedt fick utmärkelsen Årets vallmästare.

– Jätteroligt att vi blev Årets vallmästare, men vi gör ju egentligen inget speciellt. Hela familjen strävar dock mot samma mål, att få en bra lönsamhet på gården, säger Göran Lagerstedt.

På topp 20-listan

Familjen Lagerstedt – Göran och Susanne tillsammans med barnen Marcus och Ida – är alla engagerade i den ekologiska mjölkproduktionen med 180 årskor. Gårdens odling av vallfoder är central för att uppnå medelavkastningen på drygt 12 800 kilo ECM, en nivå som de senaste åren placerat Olasgård på listan över landets 20 högst avkastande eko-besättningar.

– Vi har fokus på att få in ett så bra grovfoder som möjligt för att göra det möjligt för våra mjölkkor att producera bra och till en låg kostnad. Vi försöker vara noggranna i alla detaljer och inte lämna något åt slumpen, säger Göran Lagerstedt.

De trodde inte att ett fyrskördesystem skulle fungera, men torkan 2018 drev fram en förändring med en tidigarelagd förstaskörd och därefter ungefär fyra veckor mellan skördarna.

– Jag kan konstatera att med fyra skördar får man mer gräs. Respektive skörd blir mindre, men totalt sett får man mer gräs, säger Göran Lagerstedt.

Årets vallmästare Olasgård
Maskinstationen står för slåtter och hackning och samarbetar med familjen Lagerstedt när det gäller körning och packning.

Markus Lagerstedt har en central roll i vallskörden som ansvarig för packningen i silon och som den som sköter gödselspridningen. På våren, så snart markerna bär, sprids 15–20 ton flytgödsel per hektar på alla vallar.

– Markus är mycket noga med att vallen ska bära. Det får absolut inte bli spårigt i vallen så att vi riskerar jordinblandning i ensilaget, säger Göran Lagerstedt.

Maskinstation ger bra kapacitet

Förstaskörden slås runt den 25 maj och det tar ungefär två dagar att få in den. Familjen följer väderleken för att få vallen slagen i rätt tid. De lejer in slåtter och hackning från maskinstationen som de även samarbetar med i körning och packning.

– Vi har en väldigt bra maskinstation som har bra kapacitet med två stora slåtterkrossar och två hackar, säger Göran Lagerstedt.

Direkt efter vallskörden vill Lagerstedts köra ut gödsel igen. Är det torrt väder kör de sena kvällar och nätter för att ta vara på daggen, men om det inte väntas regn och vallen har hög andel klöver låter de bli att sprida. Klöverandelen avgör alltså hur mycket flytgödsel som sprids.

– För första och andra-årsvallen kan det bli tal om att hoppa över gödslingen efter förstaskörd. Tredjeårsvallen måste få flyt efter förstaskörd, och om det gödslas så sprider vi 15–20 ton, säger Göran Lagerstedt.

Ersatt Hykor med Karolina

Att använda rörsvingeln Hykor i vallfröblandningen fungerade bra vid övergången till fyrskördesystem, men den är borta ur vallen nu. Vid torkan 2018 tog den fullständigt över de vallar där den fanns med, men problemet var att korna inte ville äta den.

– Nu har vi en vallfröblandning som Pauliina Jonsson tog fram åt oss som innehåller fem procent rörsvingel Karolina. Det har fungerat jättebra, säger Göran Lagerstedt.

Tidigare hade de haft problem med att klövern gick ur vallen väldigt fort, men med ny vallfröblandning som innehåller rödklövern Rajah (resistent mot klöverröta) och fyrskördesystem har klöverns uthållighet blivit bättre.

– Det är verkligen det som gett effekt, för vi har inte gjort några andra ändringar i kalkning eller liknande, säger Göran Lagerstedt.

LÄS MER: Markus Brisbo är Årets vallmästare 2022.

När Husdjurs reporter kommer tillbaka till gårdsplanen efter att ha följt med Ida Lagerstedt i traktorn har Markus Lagerstedt precis börjat packa i silon och får en stund senare sällskap av ytterligare en lastare.

Årets vallmästare Olasgård
Packningen av silon görs med största noggrannhet.

När silon är fylld och packad gräver de ut i kanterna mot väggen så att ensilaget formar en mjuk böj. När plasten viks in över ensilaget bildas färre luftfickor som kan försämra ensilagekvaliteten. Ensilaget täcks av tre lager plast och ett tjockt lager med sand överst, vilket gör att det väldigt sällan är något ensilage som behöver kasseras på Olasgård.

Blandar i facken

Korna utfodras med fullfoder året om och förstaskörden utgör basen i mixen. Andra- och tredjeskörden läggs i samma plansilofack vilket minskar inverkan av foderbyten. Övergångarna blir smidigare att hantera. Fjärdeskörden har lagrats i de minsta plansilofacken men i fjol lagrades majs i dem och fjärdeskörden rundbalades.

– Vi kontrollerar ts-halten två gånger per vecka. Det är viktigt att mixen håller 39–40 procent torrsubstans för att proportionerna ska bli rätt, säger Göran Lagerstedt.

LÄS MER: Hela reportaget om Årets vallmästare finns publicerat i Husdjur 6-7 2023.

Årets vallmästare arrangeras av tidningarna Husdjur och Nötkött i samverkan med Gård- och djurhälsan, Sveriges lantbruksuniversitet, Svenska vallföreningen och Växa. Tävlingen sponsras av Växa och partner är Borgeby fältdagar.

Olasgård

Areal: 253 hektar varav 140 hektar slåttervall, 80 hektar höstsäd samt vårsäd med insådd. Dessutom 20 hektar majs och 15 hektar naturbeten.

Antal skördar: Fyra.

Fröblandning: 10 procent rödklöver Rajah, 15 procent ängssvingel Lipoche, 7 procent vitklöver, 23 procent engelskt rajgräs Berry, 40 procent timotej Grindstad och 5 procent rörsvingel Karolina.

Växtföljd: Tre år vall, därefter majs på 20 hektar. Övrig vallbrottsareal sås med höstvete. Sår in vall i korn eller vårvete.

Konserveringsmetod: Fyra plansilofack

Gödsling: Alla vallar får 15–20 ton svämgödsel på våren när marken bär. Andra- och tredjeårsvall får sen 15 ton sväm per hektar efter skörd ett, medan första- och tredjeårsvall får 15 ton sväm per hektar efter skörd två. Ibland räcker gödseln för ytterligare en giva efter skörd tre. Totalt blir det cirka 50 kilo kväve per hektar i vall ett och två och 70 kilo i tredjeårsvallen.