Robusta kalvar skäl till högre mjölkgiva

Daglig mjölkgiva till mjölkraskalvar varierar stort mellan gårdar, från 4 till över 10 liter. Vad som påverkar mjölkutfodringsstrategin har blivit undersökt i en svensk intervjustudie.

Text: Catarina Svensson, professor Institutionen för kliniska vetenskaper, Sveriges lantbrukuniversitet, SLU

Studien visar att valet av mjölkutfodringsstrategi är påverkat av ett stort antal faktorer. Intervjupersonerna strävade efter att maximera mjölkgivan utifrån gårdens förutsättningar.

Forskarna gjorde gruppintervjuer med mjölkproducenter, förmän och kalvskötare. För deltagare som gav låga givor (upp till 6 liter per dag) var kalvarnas intag av fast foder och maximering av mjölkleveransen till mejeriet avgörande. De som gav 8 liter eller mer nämnde att de märkt kalvarnas stora drickkapacitet.

Kalvhälsa och tillväxt

LÄS MER: Högre mjölkgiva ger friskare kalvar

Att utveckla gården samt få bättre kalvhälsa och tillväxt var andra drivkrafter bakom att ge en högre giva, liksom att få robustare kalvar och undvika problem senare i kalvens liv.

Illustration med färgade ringar som beskriver olika faktorer som påverkar lantbrukares syn på önskad mjölkgiva till kalvar.
Faktorer som påverkar gårdens val av daglig mjölkgiva. Det skuggade området i mitten representerar det upplevda handlingsutrymmet. Deltagare som gav kalvar ett högt värde föreföll uppleva ett större handlingsutrymme att öka sin mjölkgiva.

Mjölktaxi underlättar

Om kalvarna fick fler än två mål per dag skulle de kunna dricka mer, menade deltagarna. Men de ansåg samtidigt detta svårt att förena med framför allt ett socialt liv för dem själva.

Utrustning som mjölktaxi och kalvamma beskrev de intervjuade underlätta utfodring av fler och större mål. Sex liter mjölk per dag ansåg många vara en ”säker och trygg” giva.

Flera deltagare sa dock att de föredrog högre givor, att de upplevde att dessa fungerade väl i deras system och att två mål om 4 liter per dag skulle kunna fungera på de flesta gårdar.

Fakta/mjölkgiva

Forskning har visat att en mjölkgiva på 6 liter innebär att kalvarna:

  • går hungriga delar av dygnet.
  • löper högre risk att få diarré.
  • har nedsatt utveckling av organ såsom tarm och juver.
  • har sämre utvecklat immunsystem lokalt i tarmen.
  • har lägre tillväxt och högre ålder vid första kalvning.
  • har lägre mjölkproduktion som kor.

Källa: Catarina Svensson, SLU

Forskarna vill rikta ett tack till deltagande gårdar som ställt upp med tid och engagemang.