Det ökar risken för hasskador

Mjölkkor kan ha svårt att hålla sig skadefria och det är vanligt att det uppstår hasskador. Forskning har ännu inte visat exakt hur skadorna uppstår och utvecklas över tid, men det är sannolikt ett resultat av både tryck och friktion mot underlaget.

Text: Anna-Lena Hegrestad, veterinär, Växa Foto: Ann Christin Olsson

Studier har visat på nivåer mellan 50 och 87 procent hasskador hos kor i lösdrift och en svensk studie fann hasskador hos 74 procent av korna. För att bättre förstå hur vi ska minska risken för hasskada, har Växa sammanställt forskningsläget. Fokus har legat på riskfaktorer i kons närmiljö som är möjliga att justera.

Liggplats påverkar hasskador

Det visar sig råda en tydlig association mellan kons liggplats och risken för hasskador. Flera riskfaktorer är kopplade till liggplatsens dimensionering och utformning. Forskning visar en ökad risk om liggplatsen inte har rätt mått i förhållande till kons storlek. Till exempel har liggytans längd och bredd, placering av nackbom, frontrör och bogstöd samt utrymme för huvudet vid resning, visat samband med nivå av hasskador i besättningen.

LÄS MER: Kor lever längre på gårdar som investerar

Även underlaget, själva liggytan, spelar en viktig roll och kor på gårdar med gummimatta har fler hasskador än kor på gårdar med madrass. Djupströ eller sandbås ger lägre andel skador jämfört med madrass. Forskning visar även att val av strömedel påverkar förekomsten. Användning av sågspån eller kutterspån är associerat med högre andel skador än halm.

Djupare strö minskar risken

Under svenska förhållanden har användning av torv visat samband med färre hasskador. Strödjupet är ytterligare en faktor. När strödjupet uppnår fem centimeter eller mer minskar risken.

Genomgången visar att forskning kunnat identifiera fler faktorer som ingår i andra komplexa samband på gården. Ett exempel, värt att nämna som avslutning, är att halta kor i större utsträckning drabbas.

Artikeln är framtagen i ett projektet finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

LIGGPLATSLIGGYTA
Placering nackbomUnderlag
Placering frontrörStrömedel
Placering bogstödStrödjup
Bredd liggyta
Justerbara faktorer som påverkar risken för hasskador. Källa: Växa.