Kolvmajs ger flexibelt foder till korna

Kolvmajs ger ökad flexibilitet och lägre foderkostnad på Skottorps säteri. Goda år då ensilaget räcker och blir över kan de välja att spara en del majs till kolvmajs.

Text Lisbeth Karlsson
Foto Christel Lind

Texten i sin helhet finns publicerad i Husdjur 9 2022.

På de drygt 3 200 hektar åkermark som familjen Gunnarsson i företaget Skottorps säteri i Halland brukar finns många olika grödor, främst för att täcka behovet hos de nötkreatur som finns på gårdarna Ösarp, Skottorp och Ränneslöv. Bland annat odlar de majs till ensilage för mjölkkorna på de tre gårdarna. När majsskörden 2019 blev väldigt stor på Ösarp valde de att skörda en del som kolvmajs.

– Vi bestämde oss väldigt sent, bara någon vecka innan det var dags att köra. Det hade varit ett väldigt bra år och vi hade fullt i alla lager. Vi såg också hur spannmålspriserna ökade och nu har de ökat ännu mer. Kolvmajsen minimerar mängden inköpt kraftfoder, vilket är väldigt positivt, säger Elin Gunnarsson, som ansvarar för driften på Ösarp.

Lägre behov av kraftfoder

Genom att skörda kolven som kolvmajs gör man ett mer energitätt ”kraftfoder” av majsen. Med hjälp av Ann-Theres Persson, produktionsrådgivare vid Växa, har Elin Gunnarsson gjort en plan för hur kolvmajs kan användas i utfodringen.

– Med kolvmajs går det att få in mer majs i foderstaten medan mängden vallensilage och behovet av kraftfoder minskar, säger Ann-Theres Persson.

Möjligheten att skörda en del av den odlade majsen som kolvmajs har gett gården en större flexibilitet i växtodling och utfodring. När vallskördarna är klara inventeras foderlagren. Utifrån hur stort lagret av ensilage är kan mer eller mindre majs skördas som vanligt majsensilage eller kolvmajs.

Välväxt kolv vid skörd 2021.

– Först och främst ser vi till att vi fyller behovet av ensilage, både gräsensilage och därefter majsensilage. Resterande areal skördar vi som kolvmajs, säger Elin Gunnarssons pappa Lars-Inge Gunnarsson.

I utfodringen användes ungefär fyra kilo torrsubstans, ts, kolvmajs per ko och dag i mixen till alla mjölkande kor på Ösarp under stallperioden, från oktober och så långt det räckte in på vårkanten. Användningen är begränsad främst av det totala innehållet av stärkelse i foderstaten. Även ungtjurarna får en del kolvmajs för att uttaget i limpan ska bli tillräckligt stort varje dag.

Skottorp Säteri AB

Ägare: Lars-Inge Gunnarsson tillsammans med de fyra barnen Karl-Johan, Erik, Anna och Elin.

Gårdar: Skottorp, Ösarp och Ränneslöv

Areal: 3 200 hektar varav 600 hektar vall, 360 hektar majs, 1 800 hektar spannmål och raps för avsalu och foder, 100 hektar sockerbetor och resten är träda och våtmarker.

Anställda: 26 heltidsanställda inklusive familjen.

Populärt inslag i foderstaten

Introduktionen av kolvmajs blev populär hos korna – de ökade konsumtionen av fodermix – men det gjorde även att användningen av inköpt kraftfoder kunde minskas. Kolvmajsen ersätter även en del av det övriga grovfodret vid foderstatsberäkningen.

Hon har beräknat att kraftfoderåtgången per kilo mjölk är cirka 0,32 kilo ts utan, och 0,27 kilo ts med, kolvmajs i mixen. I foderstatsberäkningarna räknas kolvmajs som ett grovfoder. Hon har också följt upp kostnaderna för att använda kolvmajs i foderstaten på Ösarp med foderpriser aktuella för april 2022. Kolvmajsen sänker kraftfoderåtgången och därmed foderkostnaden per kilo ECM.

– Mängden baskraftfoder som krävs minskar, men istället har ett mer proteinrikt koncentrat med rapsmjöl använts, säger Ann-Theres Persson.

Sparar 350 000

När foderstaten med och utan kolvmajs följdes upp efter den första stallsäsongen (vintern 2019–2020) hade köpfoderkostnaden minskat med 2,70 kronor per ko och dag med kolvmajs. Under den sjumånadersperiod som kolvmajsen användes (210 dagar) till de 620 korna minskade köpfoderkostnaden alltså med dryga 350 000 kronor. Samtidigt ökade konsumtionen något av det hemmaproducerade fodret.

– Då var kraftfoderpriserna inte lika höga som nu under 2022, så skillnaden är ännu större våren 2022 än våren 2021, säger Ann-Theres Persson.

Elin Gunnarsson med systern Anna i bakgrunden.

Användningen av kolvmajs har bidragit till en positiv utveckling i besättningen eftersom avkastningen ökar stadigt på Ösarp. Enligt Elin Gunnarsson finns inga större skillnader på till exempel djurhälsa eller fruktsamhet. Möjligtvis är klövhälsan bättre.

– Vi hade lite fler blödningar i klövsulorna när vi använde mer kraftfoder i stationerna. Det skulle jag säga har minskat, framför allt på yngre djur, säger Elin Gunnarsson.

När passar kolvmajs?

  • När man har gott om grovfoder. Kolvmajs kan vara buffert.
  • När spannmålen är dyr.
  • Om man har stor areal med torkkänslig jord. Majs avkastar sannolikt bättre än spannmål.
  • Om man kan ha stort uttag ur silon. Kolvmajs är lättensilerad men risken för varmgång är stor.

Källa: Ann-Theres Persson