Så kan markkartering öka skördarna

Intresset för markkartering har ökat de senaste åren. Det beror delvis på krav från mejerierna, det är också ett användbart hjälpmedel i växtodlingen.

Text, Foto Ann Christin Olsson

Hela reportaget är ursprungligen publicerat i Husdjur 9 2022.

Husdjur följde med när Magnus Westöö, på Hushållningssällskapet i Östergötland, markkarterade hos Tilda och Magnus Sundström på Baltazar agro, i Linghem. Gården har 400 mjölkkor, 300 ungdjur och 900 hektar åker där de odlar vall och spannmål.

Familjen Sundström köpte gården 2014 och inför det var all mark karterad. 2021 markkarterades 250 hektar, och ytterligare 250 hektar skulle gås igenom hösten 2022. Priset landade 2021 på strax under 60 000 kronor för 250 hektar.

Utifrån resultatet kan Baltazar agro sen besluta om eventuella åtgärder.

– pH-värde är viktigt men också att kunna styra gödslingen efter växtnäringsinnehållet i marken, säger Per Ståhl, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet i Östergötland och rådgivare på Baltazar agro.

Markartering på Baltazar Agro.
Magnus Westöö och Magnus Sundström, till höger, går igenom vilka skiften som ska karteras den här gången.

Baltazar agro har jordar som till stor del behöver kalk. Det är ett långsiktigt arbete, normalt går det åt ungefär motsvarande 200 kilo kalk per år. Målet för pH-värdet beror på jordart och mullhalt och ligger oftast på 6–6,5.

– Det passar att kalka vid vallbrott då det finns en bärig yta att köra på och oftast gott om tid för kalkning. Att så raps efter är bra, det är en gröda som betalar bra för kalkningen, säger Per Ståhl.

Det går också att kalka efter skörd på hösten eller i en gröda på vintern.

Fler vill göra markkartering

Det tar drygt två dagar för Magnus Westöö att ta ut de 250 jordproverna, cirka ett prov per hektar. När han påbörjar ett skifte utgår han från fältets hörn, 50 meter in från respektive kant. Sedan fortsätter han fältet runt och tar ett prov med 100 meters mellanrum. Det ska ha gått ett år sen kalkning och minst fem veckor efter gödsling på de skiften som provtas.

Magnus Westöö har märkt en ökad efterfrågan på markkartering, bland annat efter att en del mejerier infört krav på att markkarta ska finnas. Men det kan också vara ett krav för att få miljötillstånd.

– En del tycker kanske att det är onödigt, men gör något bra av det, säger Magnus Westöö.

Kombinera med manuella givor

Även om man inte har tillgång till precisionsodlingsteknik går det att använda kartorna för att bedöma vilka skiften som ska få stallgödsel och hur mycket. Är det stor variation i ett fälts markkarta kan det också gå att manuellt variera givan utifrån papperskartan.

Proverna tas med 100 meters mellanrum.

Utifrån pH-värdet görs en bedömning av behovet av kalkning. Markens innehåll av växtnäring visar vilket gödselmedel som passar bäst.

– De tre viktigaste att styra efter på mjölkgården är pH, fosfor och kalium, säger Per Ståhl. pH-värdet är intressant även om gården enbart odlar vall. Vid ett lågt pH går baljväxterna, till exempel lusern, sämre. Vid vallodling kan ett optimalt pH ge 20 procent högre skörd, enligt vad Husdjur tidigare skrivit om.

Mjölkgårdarna kan ofta ha för lite fosfor. Om fosforförrådet är nere i klass 2 innebär det att man tappar skörd.

Samtidigt kan kalium ligga högt, speciellt om stallgödseln inte kan spridas på all areal. Högt kalium kan också bli problem om man har liten areal per ko, enbart odlar vall och har mycket lerjordar.

Jordart påverkar

Magnesium är också en analys som är intressant för mjölkgården. Brist på magnesium går att åtgärda genom att höja innehållet i marken med till exempel magnesiumhaltig kalk. Det går också att kompensera det hemmaproducerade fodrets innehåll vid val av mineralfoder till djuren.

LÄS MER: Korna blev bättre med extra koppar

Jordarnas mull- och lerhalt är intressant eftersom det påverkar behovet av kalkning. Lerhalten är bestämd av jordarten, medan mullhalten är påverkad av odlingen.

– Även svavelgödsling kan vara aktuell. Ekogårdar får lägga vissa svavelprodukter, säger Per Ståhl.

När Magnus Westöö kommit ut till det området som ska karteras kollar han in kartan för att lägga upp en strategi och åker sedan runt och samlar in jordproverna.

Svavel ingår inte i markkarteringen, men tillförs i proportion till kväve. Däremot kan det vara aktuellt att analysera koppar på lätta jordar.

– Det är bra också att kunna se trender, säger Per Ståhl. Om några värden sjunker eller ökar.

Ökad skörd på samma areal

Rätt använt kan markkartering hjälpa till att öka skördarna.

– Det är bättre att utnyttja den mark man har än att köpa ny mark dyrt. Det är viktigare att ligga rätt i dag. Det beror både på ökade priser på insatsvaror i växtodlingen och ökade priser på spannmål och oljeväxter till avsalu.

Så läser du Husdjur

Husdjur finns också som e-tidning, med alla utgåvor sedan 2014. E-tidningen är sökbar och har även en uppläsningsfunktion. Här hittar du e-tidningen: Husdjur

E-tidningen ingår i alla prenumerationer. Här kan du teckna en egen prenumeration och få direkt tillgång till e-tidningen: Prenumerationstjänst (preno.se)