Fler kor per gård, men färre gårdar

Antalet mjölkgårdar har minskat med 149 stycken sen ett år tillbaka. Även mjölkkorna blir färre, även om antalet kor per gård har ökat.

Text Ann Christin Olsson

Jordbruksverkets senaste koräkning, gjord i december 2022, visar på små förändringar i antalet nötkreatur. Men den långsiktiga trenden fortsätter med något färre mjölkkor och fler dikor.

Det totala antalet nötkreatur i Sverige uppgick till 1 390 600, vilket är i princip är oförändrat jämfört med december 2021. Antalet mjölkkor minskade med 1 926 kor till 297 672, en minskning med 0,6 procent på ett år. Antalet dikor ökade med 1 398 kor, 0,7 procent.

Även om det totala antalet kor minskade med 0,1 procent föddes 1 143 fler kalvar, en ökning med 0,2 procent.

Fem fler kor per gård

Det finns nu 2 733 företag med mjölkkor och genomsnittsbesättningen har 109 kor, en ökning med fem kor jämfört med för ett år sedan. Totalt finns 14 686 företag med nötkreatur, vilket motsvarar en minskning med 2,0 procent. På ett år har antalet mjölkgårdar minskat med 149, en minskning med 5,2 procent. Minskningen har varit störst i övre Norrland och Svealands slättbygder.

Antalet nötkreatur har minskat i de flesta regioner utom i Götalands södra slättbygder och mellanbygder samt i mellersta Sveriges skogsbygder och i nedre Norrland, där antalet djur ökat.

Hälften så många på 13 år

Det är alltid något färre nötkreatur i december jämfört med juni, de två tidpunkter varje år som Jordbruksverket följer upp antalet nötkreatur. Det beror bland annat på fler kalvningar under början av året. 2022 var det 4,1 procent färre nötkreatur i december jämfört med juni. Det är framför allt kvigor, tjurar och stutar respektive dikor som minskar i antal till december.

Sedan år 2000 har antalet mjölkkor minskat med 30 procent. Jämfört med 2010 har antalet mjölkföretag halverats.

Det finns också färsk statistik över invägningen av mjölk till mejerierna 2022, som blev 2 764 800 ton. Drygt 17 procent, eller 459 100 ton, av den totala invägningen utgjordes av ekologisk mjölk.

Stabil mjölkmängd

Mjölkinvägningen under 2022 minskade med 0,6 procent. Den började på minus i januari men slutade på plus i december, en ökning med 1,5 procent jämfört med samma månad 2021.  

Mjölkinvägningen har minskat sen 90-talet, men har varit stabil de senaste åren.

Vad gäller slakten var det totalt 412 100 nötkreatur som slaktades 2022 och den totala slaktvikten av nötkreatur var 135 200 ton. Jämfört med helåret 2021 är det ett oförändrat antal slaktade nötkreatur och en marginell minskning i total slaktvikt av nötkreatur.

Slakten av kor, äldre och ungkor, ökade med knappt 2 procent, medan slakten av tjurar (ungtjur, yngre samt äldre tjurar) minskade med knappt 2 procent.

Antal nötkreatur i december 2022

Mjölkkor: 297 672 (-0,6%)

Dikor:198 716 (+0,7%)

Kor totalt: 496 388 (-0,1 %)

Kalvar: 461 280 (+0,2 %)

Källa: Jordbruksverket